آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیغمبری

پیغمبر و پیغمبری

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیغمبران اولوالعزم، به دست آوردن عزت و جاه و بزرگی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیغمبر الوالعزم در محلی خاص می‌باشد، تعبیرش این است که اگر مردم آن محل در حال جنگ با دشمنان هستند…
متن دوم