آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیشانی

سر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، تعبیرش این است که در کار خودت پیشرفت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو برهنه و عریان است، یـعـنـی از کار بر کنار می‌شوی و غمگین و ناراحت خواهی…

پیشانی – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیانی می‌شوی.اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی…

پیشانی

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیشانی، قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد(زیرا محل سجده برای خداوند است) و‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزندی از خانوادۀ تو می‌باشد که ثروتمند خواهد شد. تعبیر کلی
متن دوم