آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیر شدن

جوان

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد. تعبیرهای کلی

پیر- سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای آشنا به تو سلام می‌کند، تعبیرش این است که با زنی زیبا ازدواج می‌کنی.اگر شخص پیر و سالخوردۀ آشنایی را ببینی که شاد و بانشاط است، یـعـنـی از آن پیر چیزی به تو خواهد رسید،…

پیر شدن

پیر شدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، تعبیرش این است که به عزت و شرافت می‌رسی. جابر مغربی می‌گوید: اگر جوان یا کودکی در خواب ببینی که پیر شده است، یـعـنـی بزرگی و عزت به دست می‌آوری و به امور…
متن دوم