آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پیاله

مشک آب

مشک آب چون امروزه به جای مشک از کلمن آب یا قمقمه استفاده می‌شود، شاید بتوان گفت که تعبیر دیدن کلمن و قمقمه و... نیز مانند تعبیر مشک می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مشک آب، مسافرت می‌باشد.اگر ببینی مشک نو داری، یـعـنـی به سفر می‌روی،…

کاسه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و…

قلع

قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. اگر ببینی سپیدروی داری و میدانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال را به دست…

سبو

سبو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبو،«مزدور» منافق و دورو می‌باشد که مال و اموال را ضایع و تباه می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» یا خدمتکار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا…

پیاله

پیاله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیاله، «کنیزکی»است که با او به عشرت و خوش‌گذرانی می‌پردازی.اگر در خواب ببینی از پیاله آب می‌خوری، تعبیرش این است که با کنیزکی به طور شرعی آمیزش می‌کنی و از او صاحب فرزندی درستکار می‌شوی.ابراهیم کرمانی…
متن دوم