آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پَر

منقار پرنده

منقار پرنده تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها منقار داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال کسب می‌کنی.اگر ببینی منقار پرنده‌ای داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی…

کبوتر – داشتن کبوتر

داشتن کبوتر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبوتر گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی.‌‌‌‌‌ جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کبوتر داری، تعبیرش این است که مسافر تو از سفر برمی‌گردد. اگر ببینی کبوترهای…

پَر

پَر بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب پر، قوت و پناه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل پرنده‌ها پر داری، تعبیرش این است که به اندازه آن به بزرگی و ریاست و سروری می‌رسی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پر داری و پرواز…
متن دوم