آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پول

صرافی

صرافی در گذشته این صراف‌ها بوده‌اند که کار بانک‌دارها را به شکلی ساده‌تر انجام می‌دادند، پس تعبیرهای زیر را می‌توان در مورد بانک‌دارها نیز به کار برد. ابن سیرین می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و در خواب ببینی که صرافی می‌کنی، تعبیرش این…

خرید و فروش

خرید و فروش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرید و فروش بد می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی را فروخته‌ای، تعبیرش این است که آن…

چک

چک منظور از چک و برات نوشته‌ای است که شخصی بدهکار یا خریدار و... به کسی می‌دهد تا با استفاده از آن بتواند از جائی (در گذشته صرافی و امروزه بانک و...)پولی را دریافت کند. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چک مهر شده بدست آورده‌ای یا کسی…
متن دوم