آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پول خرد

درهم

تعبیرهای کلی احتمالاً منظور از درهم، " پول خرد"، و منظور از دینار، "پول درشت" می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم به دست آورده‌ای، تعبیرش این است…
متن دوم