آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوشیدگی عورت

عورت

آشکاری یا پوشیدگی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی عورت تو معلوم و ظاهر شده و مردم آن را می‌بینند، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.اگر ببینی عورت خود را پوشاندی، یـعـنـی راز تو مخفی و پوشیده می‌ماند.اگر ببینی عورت تو ظاهر شده ولی…
متن دوم