آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوشش زنانه

زن‌صفت

زن‌صفت منظور از "زن‌صفت"، مردی است که رفتار زنانه دارد. (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی "زن صفت" شده‌ای و خودت…

زن – پوشش زنانه

پوشش زنانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس…

پوشش زنانه

پوشش زنانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل زن‌ها چادر پوشیده‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام خواهی داد که در آن هم خیر وجود دارد و هم شر، ولی انجام آن را برای تو زشت می‌دانند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس…
متن دوم