آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست گوسفند

پوست جانوران

پوست جانوران ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی…
متن دوم