آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست گربه

پوستین

پوستین منظور از پوستین، پوشاکی است که از پوست تهیه شده باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، تعبیرش این است که خیر و منفعت به تو می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین…
متن دوم