آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست گاو

گاو – اجزای بدن گاو

اجزای بدن گاو ● پوست: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یـعـنـی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی و از جهت «پادشاه» میانجی…

پوست جانوران

پوست جانوران ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست سر چهارپا یا جانور درنده‌ای را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد. ابراهیم کرمانی…
متن دوم