آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست چهارپا

حیوان چهارپا – پوست و موی چهارپا

پوست و موی چهارپا ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست سر چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس…
متن دوم