آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست شتر

شتر – پوست و پشم شتر

پوست و پشم شتر ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر زنی ببیند پوست شتری را می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پشم شتر، مال…
متن دوم