آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست روباه

روباه – پوست و گوشت و شیر روباه

پوست و گوشت و شیر روباه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست روباه، مال و اموالی است که به دست می‌آوری. اگر در خواب ببینی لباسی نو از پوست روباه پوشیده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند و پرهیزکار ولی حیله‌گر و فریبنده ازدواج…
متن دوم