آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست خوک

خوک – شیر و گوشت و پوست

شیر و گوشت و پوست جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیر خوک می‌خوری، تعبیرش این است که نادان و بی‌عقل می‌شوی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و…
متن دوم