آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست خرگوش

خرگوش – پوست و استخوان

پوست و استخوان جابر مغربی می‌گوید: اگر پوست و استخوان خرگوش را ببینی، تعبیرش مقداری مال و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از پوست خرگوش پوشیده‌ای، تعبیرش این است که مقداری چیز اندک از زن به تو می‌رسد، ابراهیم…

خرگوش – گرفتن یا داشتن خرگوش

گرفتن یا داشتن خرگوش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانه تو خرگوش وجود دارد، تعبیرش این است که با زن پارسا و کم‌حرفی ازدواج می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرگوشی را گرفته‌ای یا کسی آن را به تو بخشیده است، یـعـنـی با زن بدی…
متن دوم