آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوست انسان

پوست انسان

پوست انسان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست بدن تو از جای خودش کنده شده و برخاسته است، تعبیرش این است که اسرار تو فاش می‌شود و مال و اموالت از بین می‌روند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده…
متن دوم