آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پوستین

پوستین

پوستین منظور از پوستین، پوشاکی است که از پوست تهیه شده باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، تعبیرش این است که خیر و منفعت به تو می‌رسد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فصل زمستان می‌باشد و پوستین…

پوست درخت

پوست درخت جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پوست درخت، رزق و روزی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پوست درخت قوی و محکم می‌باشد، یـعـنـی «صاحب درخت» روزه‌دار است. پوست درخت
متن دوم