آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پهلو

قلوه

قلوه حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب قلوه این است که مال و اموال مخفی شده‌ای را پیدا می‌کنی و آن‌ها را خرج خواهی کرد ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش فرزند می‌باشد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی قلوۀ پخته…

زیر بغل

زیر بغل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیر بغل این است که مورد زشتی و سرزنش قرار می‌گیری.تعبیر خواب موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی زیر بغل خودت را با تیغ زده‌ای، تعبیرش این…

پهلو – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی هر دو پهلوی تو زرد شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی و ناراحتی می‌شود.ابن…

پهلو

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پهلو، زن می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو دارای قوت و توان خواهد بود و در دین درستکار می‌شود، ولی اگر ببینی پهلوی تو ضعیف و کوچک…
متن دوم