آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پنیر

کره

کره ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کره، مال حلال است‌‌‌‌‌ (البته اگر کره‌ای که دیده‌ای کرۀ حیوانی بوده، حیوانی که از آن کره تهیه شده نیز باید حلال گوشت باشد) ‌‌‌‌‌ و همچنین تعبیرش خیر و برکت در آن سال می‌باشد .اگر در خواب ببینی کره داری و…

پنیر

پنیر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مسافرتی همراه با سود و منفعت اندک می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنیر تر این است که مال و اموال…
متن دوم