آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پنبه

پنبه

پنبه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پنبه، مال حلال می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای) .تعبیر خواب "پنبه‌دانه"، مال و اموالی است که بدون رنج و زحمت به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباسی از جنس پنبه خریدی، تعبیرش این…
متن دوم