آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پلک

سرمه – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرمه را می‌خوری، تعبیرش این است که ناراحت و غمگین می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو سرمه داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید:…
متن دوم