آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پلنگ

یوزپلنگ

یوزپلنگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، یـعـنـی دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.اگر…

حیوان درنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جانوران درنده در خانۀ تو جست و خیز می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند، تعبیرش این است که جوان‌ها قصد زن تو را می‌کنند. اگر ببینی مقابل درب منزل تو جانوران درنده وجود دارند، یـعـنـی زن‌ها تو…

پلنگ – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار پلنگ شده‌ای، تعبیرش این است که دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد (دفع بلا و…
متن دوم