آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پسته

پسته

پسته ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پسته، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی مغز پسته داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از انسان خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت پسته، مردی است که ثروتمند و…
متن دوم