آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پستان

پستان – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند یکی از پستان‌هایش سوخته است، تعبیرش این است که دخترش با «پادشاه» سر و کار پیدا می‌کند.اگر زنی در خواب ببیند پستانش بریده شده است، یـعـنـی دخترش از دنیا می‌رود، یا اگر مردی در خواب ببیند…

پستان

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب پستان، دختر می‌باشد و هر کم و زیاد و خوب و بدی که در آن ببینی، تعبیرش به دخترها برمی‌گردد. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب پستانِ مرد، زن او می‌باشد و پستانِ زن، دختر او است. تعبیر کلی
متن دوم