آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پزشک

چشم پزشک

چشم پزشک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر چشم پزشکی، کارهای بسته و گره خورده و هدایت شدن در کارهایی که در آن گمراه شده‌ای.اگر در خواب ببینی چشم پزشکی می‌کنی و داروی تو برای چشم‌ها سودمند واقع شده است، تعبیرش این است که گمراهان را هدایت می‌کنی و از…

پزشک

پزشک ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر انسان درستکاری باشی و در خواب ببینی که پزشکی و طبابت می‌کنی، تعبیرش راه آخرت و دینداری می‌باشد، ولی اگر بدکردار هستی تعبیرش تندرستی و کسب معیشت زندگانی می‌باشد.اگر ببیند پزشک به بیمار دارو داده است و تاثیر…
متن دوم