آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پرنده

هما

هما تعبیرگری می‌گوید: تعبیر هما، عزت و کامیابی و بهره‌مندی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بزرگ و خیرخواه و یا «پادشاه»است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هما را می‌خوری، یـعـنـی پادشاه باعث آسایش و راحتی تو می‌شود . هما

هدهد

هدهد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هدهد، مردی بزرگ و باخیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری،…

مرغابی

مرغابی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغابی این است که به اندازۀ آن مال و نعمت به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر در ملک و خانۀ خودت باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مرد بزرگی از خانواده و فامیل می‌باشد که صاحب مال و اموال و خدمه و حشم زیادی…

مرغ خانگی

مرغ خانگی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مرغ خانگی، خدمتکار و «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش زنی زیبا و ثروتمند است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرغ‌های خانگی زیادی داری، تعبیرش این است که به سروری می‌رسی.ابراهیم…

لک لک

لک لک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب لک لک، شخصی بی‌آزار و عاقبت‌اندیش و با حسب و نسب می‌باشد.اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی بزرگ و…

کبوتر – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت کبوتر می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال زن را مصرف خواهی کرد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر…

کبوتر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبوتر، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش این است که صد درهم به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: کبوترهای سفید و سبز بهترین تعبیر را دارند.اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، یـعـنـی…

کبک

کبک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کبک، زن یا «کنیزک» زیبا می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کبک نر داری، تعبیرش پسر می‌باشد یا اگر ببینی کبک ماده داری تعبیرش زن و کنیزک سازگار می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کبک…

قمری

قمری ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت قمری می‌خوری، تعبیرش این است که زن زیبایی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود. قمری

قفس

قفس ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قفسی داری، تعبیرش این است که گرفتار جای تنگی می‌شوی،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تو را زندانی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قفس را شکسته‌ای، یـعـنـی از زندان خلاص…

قرقاول

قرقاول جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، زنی زیبا و ثروتمند و پرهیزکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قرقاول، مرد خائن، و قرقاول ماده، زن فریبنده می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر قرقاول، مال حرامی…

طاووس

طاووس حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب طاووس، زنی مفسد می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طاووس نر داری ، تعبیرش این است که از«پادشاهی» که «عجمی» است، مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی طاووس ماده داری، یـعـنـی با زنی…

شترمرغ

شترمرغ (در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شترمرغ، مرد بیابان‌نشین و شترمرغ ماده، زن بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب…

سار

سار جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سار، مرد کافری است که خیلی دروغ می‌گوید. اگر در خواب ببینی سارهای زیادی بر تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که در میان کفار گرفتار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سار داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی…

چکاوک

چکاوک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر چکاوک، فرزند یا «غلام»است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش مردی غریب و چرب‌زبان و شیرین‌سخن و کم‌آزار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چکاوکی را گرفته‌ای یا کسی به تو بخشیده است، یـعـنـی بین…

جغد

جغد تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب جغد، مردی دزد و شرور و فاسد و حسود می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جغد بانگ و آواز می‌کند، تعبیرش این است که به اندازه آن، در آن محل نوحه و شیون و زاری بوجود می‌آید، و یا خبر اندوهناک و…

پرنده – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرنده‌ای از بینی تو بیرون آمده است، تعبیرش این است که چهارپائی خواهی داشت و بچه‌دار شده و بچه به دنیا می‌آورد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و…

پرنده -بانگ و هیاهوی پرندگان

بانگ و هیاهوی پرندگان امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر بانگ و فریاد پرنده خوب است، مگر پرنده‌ای که به او فال بد زده و نحس می‌دانند، که تعبیر شنیدن فریادش، غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر در خواب ببینی تعداد بانگ و…

پرستو

پرستو ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پرستو، مردی ثروتمند و باخرد می‌باشد، و تعبیر خواب پرستوی ماده، زنی ثروتمند و باخرد است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پرستو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که با کسی که از تو جدا…
متن دوم