آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پرده

حصیر

حصیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر…

پرده

پرده جابر مغربی می‌گوید: اگر پادشاه در خواب پردۀ نو ببیند، تعبیرش خوب است ولی برای عامۀ مردم تعبیرش می‌باشد است، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پردۀ تنگ و زخیمی را بر درب نصب کرده‌ای و…
متن دوم