آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پا

ساق

ساق ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساق، مال و اموال و معاش زندگانی است که انسان به آن وابسته می‌باشد (زیرا انسان به وسیلۀ پا و ساق خودش استوار است)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عمر طولانی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش…

ران

ران ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ران، قوت تو و فامیل و بستگانت می‌باشد. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب ران راست، قوم و خویش پدر، و ران چپ، قوم و خویش مادر تو است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ران تو شکسته یا افتاده است،…

جوراب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوراب، زنی خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مال و اموال است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال و اموال مرد می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…

پاشنه پا

پاشنه پا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پاشنۀ پا، نظم و نظام کسب و کار انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی پاشنۀ پای تو شکسته است، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که از آن پشیمان خواهی شد. اگر ببینی پاشنۀ تو شکافته یا زخمی شده است، تعبیرش…

پا – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو به نتیجه می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پای تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی…

پا

تعبیر کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب هر دو پا، پدر و مادر می‌باشد و هر ضعف و نقصی که در آن‌ها ببینی، به پدر و مادر برمی‌گردد. تعبیر خواب روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.…
متن دوم