آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پایه دیگ

پایه دیگ

پایه دیگ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرهای پایه دیگ عبارتند از: 1- مرد و سرپرست خانه 2-«کدبانو»،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد و سرپرست خانه یا مرد شجاع و دلیر می‌باشد که از کسی نمی‌ترسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پایه دیگ نو به…
متن دوم