آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پارچه ابریشمی

ابریشم – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ابریشم یا ابریشم خام خود را از دست داده‌ای یا نابود شده است، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سجادۀ ابریشمی داری، یـعـنـی طاعت و…
متن دوم