آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پاره کردن قرآن

قرآن – سوزاندن یا پاره کردن

سوزاندن یا پاره کردن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را…

قرآن – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای…

آیات – سوزاندن یا پاره کردن قرآن

سوزاندن یا پاره کردن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را…
متن دوم