آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پارس کردن سگ

سگ – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سگی به تو پارس می‌کند، تعبیرش این است که دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی با سگی شکار می‌کنی، یـعـنـی از دشمنی به تو خیر و منفعت می‌رسد،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی چیزی را…
متن دوم