آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پادشاه

وزیر

وزیر امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر وزیر پادشاه را در خواب خودت ببینی، تعبیرش این است که کسی تو را سرزنش می‌کند و یا چیزی را که از دست داده‌ای دوباره به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌و یا کاری انجام می‌دهی که خیلی زود دوباره درست و رو به راه می‌شود…

قلعه

قلعه تعبیر خواب قلعه مانند تعبیر خواب "درب" می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی قلعه‌ای را ساخته‌ای، یـعـنـی از شر دشمنان ایمن می‌شوی . قلعه

پادشاه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پادشاه آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی…

پادشاه در محلی خاص

پادشاه در محلی خاص ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، تعبیرش این است که روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و…
متن دوم