آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پادشاه شدن

پادشاه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با پادشاه آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی…

پادشاه شدن

پادشاه شدن حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه شده‌ای، تعبیرش این است که توانگر و قدرتمند می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در…
متن دوم