آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب پادشاه در محلی خاص

پادشاه در محلی خاص

پادشاه در محلی خاص ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، تعبیرش این است که روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و…
متن دوم