آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب وضو

وضو

وضو تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با آب صاف و پاکی وضو گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته و مقصودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی، یا اگر دچار ترس و دلهره شده‌ای ایمن خواهی شد، یا اگر…

مسح کردن

مسح کردن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مسح کرده‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و دانشمند می‌شوی که مردم از او پیروی و اطاعت می‌کنند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان…
متن دوم