آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورود و خروج از روستا

سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در روستای ناآشنا و ناشناسی هستی، تعبیرش خیر و نیکی می‌باشد، ولی اگر آشنا بود، تعبیرش بد است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روستایی را به تو داده‌اند که تا به حال آن را ندیده‌ای و تو هم صاحب آن…
متن دوم