آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورود مار به بدن

ورود و خروج مار از بدن

ورود و خروج مار از بدن جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ و مجرای دهان یا گوش و یا «آلت مردانه» یا مقعد تو ماری بیرون آمده است، تعبیرش این است که فرزندت دشمن تو می‌شود، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو مار…
متن دوم