آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورود عقرب به اعضا

عقرب – ورود و خروج عقرب از اعضا

ورود و خروج عقرب از اعضا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.اگر ببینی از «آلت مردانه» تو عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.جابر…
متن دوم