آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورم

ورم

ورم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ورم، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنت ورم کرده است، تعبیرش این است که به اندازه ورم مال و اموال بدست می‌آوری، مخصوصاً اگر ببینی در ورم تو چرک وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدنت طوری…

گال

گال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گال، مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی گال خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی گال روی پوست تو سیاه رنگ می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری .جابر مغربی…

دمل

دمل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دمل داری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال تو بیشتر می‌شود.اگر در خواب ببینی دمل تو شکافته شده و خون آمده است، تعبیرش این است که قسمتی از اموال تو از دست می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).جابر…

تاول

تاول ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی بدن تو تاول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به اندازه آن مال حرام بدست می‌آوری .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تاول…

آماس – ورم

ورم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ورم، مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنت ورم کرده است، تعبیرش این است که به اندازه ورم مال و اموال بدست می‌آوری، مخصوصاً اگر ببینی در ورم تو چرک وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدنت طوری…
متن دوم