آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورم زخم

زخم – ورم و چرک و خونِ زخم

ورم و چرک و خونِ زخم جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی محل زخم ورم کرده است، تعبیرش این است که مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می‌آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بدن تو…
متن دوم