آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ورق

ورق

ورق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی ورق چیزی نوشته‌ای، تعبیرش این است که به ارث و میراث می‌رسی، ولی اگر چیزی ننوشتی تعبیرش این است که درخواست ارث و میراث می‌کنی، ولی فائده‌ای ندارد و چیزی به تو نمی‌رسد. ورق

نامه

نامه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی نامۀ سربسته داری، تعبیرش این است که حرفی پنهانی را می‌شنوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که خبری به تو می‌رسد، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر ببینی نامۀ بازی داری، یـعـنـی حرف فاش و آشکاری…

کاغذ

کاغذ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کاغذ سفید و تمیزی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کاغذهای فراوانی داری، یـعـنـی در علم و فضل و کمال مشهور می‌شوی.ابراهیم کرمانی…

قلم

قلم ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قلم، امر حق می‌باشد، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش فرشته‌ای است که به فرمان خداوند عمل می‌کند .اگر در خواب ببینی قلم در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که صاحب فرزند عالم و عاقلی می‌شوی.اگر ببینی با قلم چیزی…

سریشم

سریشم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سریشم داری، تعبیرش این است که به اندازه آن برای عیال و زن خودت غم و غصه می‌خوری(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چیزی را با سریشم چسبانده‌ای، یـعـنـی کارهای محکم و اساسی انجام می‌دهی. سریشم
متن دوم