آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب واشه

واشه

واشه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی واشۀ مطیع و رامی داری، یـعـنـی شخص بزرگی باعث می‌شود که به جاه و مقام و بزرگی برسی.اگر ببینی واشه از روی دست تو پرید و رفت و فقط طناب آن در دست تو مانده است، یـعـنـی بزرگی تو از بین می‌رود.جابر مغربی…
متن دوم