آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب هیزم

هیزم

هیزم تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب هیزم تر یا خشک، جنگ و دعوا می‌باشد.اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن) . ابراهیم کرمانی…

خاکستر

خاکستر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاکستر، مال و اموال باطلی است که از«پادشاه» برای کسی به جا می‌ماند.اگر در خواب ببینی خاکستری که جمع کرده‌ای نابود شده و از بین رفته است، تعبیرش این است که از پادشاه مال و اموالی جمع می‌کنی که برای تو…

خاشاک

خاشاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاشاک مال و نعمت می‌باشد (برای مردم عادی).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاشاک فراوانی وجود دارد یا اینکه در بین خاشاک، اقامت کرده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم…

چوب

چوب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب چوب، نفاق و دوروئی می‌باشد ‌‌‌‌‌ و بین چوب صاف و کج تفاوتی وجود ندارد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیر خواب چوب، مرد دورو و منافق است، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان فاسد و منافق و دورو…

تبر

تبر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تبر، خدمتکاری است که اگر از او کاری بخواهند تا انجام بدهد، آن کار را به هم می‌ریزد و در آن اشکال به وجود می‌آورد تا دیگر از او نخواهند کاری انجام دهد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش مرد ترسو می‌باشد، و…
متن دوم