آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب هوا

هوا

هوا ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا قرمز رنگ است، تعبیرش قتل می‌باشدو اگر ببینی سبز رنگ است، تعبیرش غله و گیاهان فراوان می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، تعبیرش این است که در آنجا مسئله پیچیده و…
متن دوم