آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب هلو

شفتالو

شفتالو در گذشته به هلو، شفتالو گفته می‌شده و در حال حاضر نیز به برخی از انواع هلو، شفتالو گفته می‌شود و گاهی نیز این دو اسم را به صورت مترادف به کار می‌برند که معنای هر دو یک میوه می‌باشد (البته در اصل هلو یکی از انواع شفتالو می‌باشد. از…
متن دوم