آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب هدیه مال

خلعت

خلعت منظور از خلعت، لباسی است که شخصی بزرگ به کسی می‌بخشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خلعت پاکیزه و نیکو، عزت و مقام و ریاست و حکومت و زن و «کنیزک» می‌باشد و مقدار و اندازۀ تمام اینها به اندازۀ ارزش کسی است که خلعت را داده است.امام…
متن دوم