آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب هدهد

هدهد

هدهد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هدهد، مردی بزرگ و باخیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی هدهد با تو حرف می‌زند، تعبیرش این است که به مسائل و چیزهایی از امور جهان آگاه می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت هدهد را می‌خوری،…
متن دوم